Ən son

Allah Təalanın 40 andı

07 Iyun 2021 - 11:56

1 - “Vət-turi”: “And olsun Tur dağına”.

2 - “Və kitabin məstur”: “And olsun yazılmış kitaba (Qurana)”.

3 - “Vəssəmai vət-tariq”: “And olsun göyə və gecə gələnə”.

4 - “Vəssəmai zatil-büruc”: “And olsun bürclər sahibi olan göyə”.

5 – “Vəl-yovmil-məvud”: “And olsun vəd olunmuş günə”.

6 – “Vəl-ləyli və ma vəsəq”: “And olsun gecəyə və gecənin qoynuna aldıqlarına”.

7 – “Vəl-qəməri izət-təsəq”: “And olsun bədirlənməkdə olan aya”.

8 – “Fəla uqsimu bil-xunnəs”: “And içirəm gecə yanıb, gündüz sönən ulduzlara”.

9 - “Vəl-ləyli iza əsəs”: “And olsun qaralmaqda olan gecəyə”.

10 - “Vəs-subhi iza tənəffəs”: “And olsun sökülməkdə olan dan yerinə”.

11 - “Vən-naziati ğərqa”: “And olsun (kafirlərin canını) çətinliklə alanlara (əzab mələklərinə)”.

12 - “Vən-naşitati nəşta”: “And olsun (möminlərin canını) rahatlıqla alanlara”.

13 - “Vəs-sabihati səbha”: “And olsun (Allahın əmrlərini) sürətlə yerinə yetirənlərə”.

14 - “Fəs-sabiqati səbqa”: “And olsun (bir-birini) ötən mələklərə”.

15 - “Fəl-muddəbirati əmra”: “And olsun işə əncam çəkənlərə (Allahın əmri ilə dünyanın işlərini idarə edən mələklərə)”.

16 - Vəl-mursəlati urfa”: “And olsun bir-birinin ardınca göndərilən elçilərə”.

17 - “La uqsimu biyovmil-qiyaməh”: “And içirəm Qiyamət gününə”.

18 - “Və la uqsimu bin-nəfsil-ləvvaməh”: “And içirəm özünü qınayan nəfsə”.

19 - “Nun vəl-qələmi və ma yəsturun”: “Nun! And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına”.

20 - “Vən-nəcmi iza həva”: “Batmaqda olan ulduza (Sürəyya ulduzuna) and olsun”.

21 - “Vəl-bəytil-məmur”: “And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) Beytül-məmura”.

22 - “Vəz-zariyati zərva”: “And olsun (toz-torpağı) sovurub dağıdan küləklərə”.

23 - “Fəl-hamilati viqra”: “And olsun yağış yüklü buludlara”.

24 - “Vəl-adiyati zəbha”: “And olsun (cihad zamanı tövşəyə - tövşəyə) qacan atlara”.

25 - “Vəttini vəz-zəytun”: “And olsun əncirə və zeytuna”.

26 - “Və turi sinin”: “And olsun Tur dağına”.

27 - “Və hazəl-bələdil-əmin”: “And olsun bu təhlükəsiz, əmin-amanlıq şəhərinə (Məkkəyə)”.

28 - “Vəz-zuha”: “And olsun günorta vaxtı aydınlıq günə”.

29 - “Vəl-ləyli iza səca”: “And olsun sakitləşməkdə olan gecəyə”.

30 - “Vəl-ləyli iza yəğşa”: “And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə”.

31 - “Vəş-şəmsi və zuhaha”: “And olsun günəşə və onun işığına”.

32 - “Vəl-qəməri iza təlaha”: “And olsun günəşin ardınca çıxan aya”.

33 - “Vəs-səmai və ma bənaha”: “And olsun göyə və onu yaradana.”

34 - “Vəl-ərzi və ma təhaha”: “And olsun yerə və onu döşəyənə”.

35 - “Və nəfsin və ma səvvaha”: “And olsun nəfsə və onu yaradana”.

36 - “La uqsimu bihazəl-bələd”: “And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)”.

37 - “Və validin və ma vələd”: “And içirəm ataya və onun övladına”.

38 - “Vəl-fəcr”: “And olsun dan yerinə”.

39 - “Və ləyalin əşr”: “And olsun on gecəyə (Zilhiccə ayının birinci on gecəsinə)”.

40 - “Vəl-ləyli iza yəsr”: “And olsun keçib getməkdə olan gecəyə.”

“Tur” surəsi, 1-ci ayə.

“Tur” surəsi, 2-ci ayə.

“Tariq” surəsi, 1-ci ayə.

“Büruc” surəsi, 1-ci ayə.

“Büruc” surəsi, 2-ci ayə.

“İnşiqaq” surəsi, 17-ci ayə.

“İnşiqaq” surəsi, 18-ci ayə.

“Təkvir” surəsi, 15-ci ayə.

“Təkvir” surəsi, 17-ci ayə.

“Təkvir” surəsi, 18-ci ayə.

“Naziat” surəsi, 1-ci ayə.

“Naziat” surəsi, 2-ci ayə.

“Naziat” surəsi, 3-cü ayə.

“Naziat” surəsi, 4-cü ayə.

“Naziat” surəsi, 5-ci ayə.

“Mürsəlat” surəsi, 1-ci ayə.

“Qiyamət” surəsi, 1-ci ayə.

“Qiyamət” surəsi, 2-ci ayə.

“Qələm” surəsi, 1-ci ayə.

“Nəcm” surəsi, 1-ci ayə.

“Tur” surəsi, 4-cü ayə.

“Zariyat” surəsi, 1-ci ayə.

“Zariyat” surəsi, 2-ci ayə.

“Adiyat” surəsi, 1-ci ayə.

“Tin” surəsi, 1-ci ayə.

“Tin” surəsi, 2-ci ayə.

“Tin” surəsi, 3-ci ayə.

“Zuha” surəsi, 1-ci ayə.

“Zuha” surəsi, 2-ci ayə.

“Ləyl” surəsi, 1-ci ayə.

“Şəms” surəsi, 1-ci ayə.

“Şəms” surəsi, 2-ci ayə.

“Şəms” surəsi, 5-ci ayə.

“Şəms” surəsi, 6-cı ayə.

“Şəms” surəsi, 7-ci ayə.

“Bələd” surəsi, 1-ci ayə.

“Bələd” surəsi, 3-cü ayə.

“Fəcr” surəsi, 1-ci ayə.

 

deyerler.org